Oproep voor het indienen van projectideeën

1ste RONDE, 2018

Utrecht, 2 april 2018

De Stichting Fonds Alledaagse Ziekten nodigt u uit om ideeën in te dienen voor een onderzoeksproject op het gebied van Alledaagse Ziekten in de Huisartsenpraktijk.

Alledaagse ziekten zijn aandoeningen waarvoor patiënten regelmatig de huisarts bezoeken, die geen ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid, die doorgaans een goede prognose hebben en dus niet een chronische ziekte zijn, die de huisarts zelf kan behandelen. Huisartsen besteden een belangrijk deel van hun werktijd aan alledaagse aandoeningen.

Voorstellen voor  een onderzoek dienen te passen binnen de doelstellingen van de Stichting.  Deze zijn:

  • het bevorderen van de wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen
  • het stimuleren van onderzoek binnen de huisartsgeneeskundige setting naar de diagnostiek en behandeling van alledaagse ziekten

Wie kan aanvragen?

Aanvragen kunnen ingediend worden door onderzoekers (bij voorkeur huisartsen of huisartsen-in-opleiding) die voor de begeleiding bij de uitvoering en analyse van het project een relatie hebben met een afdeling huisartsgeneeskunde van een universiteit.

Welk bedrag kan aangevraagd worden?

Voor de huidige (eerste) ronde wil het Fonds één of meer kleine projecten honoreren die een budget hebben van maximaal € 50.000,- en een looptijd van maximaal 1 jaar

Hoe ziet een projectidee er uit?

Een projectidee bevat een korte beschrijving van doel, relevantie, haalbaarheid, plan van aanpak en geschat budget op maximaal 2 A4 bij een lettergrootte van minimaal 10 punten.

Aanvragen kunnen in het Nederlands geschreven worden en dienen uiterlijk 15 mei 2018 bij het Fonds ingediend te zijn:  info@fondsalledaagseziekten.nl

Beoordeling van projectideeën

Projectideeën worden door het bestuur van de SFAZ  beoordeeld op relevantie, of ze passen binnen de doelstellingen van het Fonds en (globaal) op kwaliteit. Voorstellen die een van de onderwerpen van de Nationale Agenda Huisartsgeneeskunde betreffen, hebben de voorkeur. De relevantie wordt door het bestuur beoordeeld als zeer relevant, relevant of niet relevant.

Indieners van projectideeën die door het bestuur als (zeer) relevant worden aangemerkt, krijgen een uitnodiging om hun idee uit te werken tot een volledig onderzoeksvoorstel.

Wat gebeurt er met de uitgewerkte voorstellen?

Uitgewerkte aanvragen worden voor een advies over de wetenschappelijke kwaliteit voorgelegd aan twee of drie onafhankelijke externe referenten die gevraagd worden de kwaliteit van de voorstellen te beoordelen.

De beoordelingsformulieren van de referenten worden naar het bestuur van de SFAZ gestuurd.

Zij worden vervolgens geanonimiseerd en toegestuurd aan de aanvrager van de subsidie. Deze krijgt de gelegenheid om te reageren op het oordeel van de referenten.

Beslissing over toekenning subsidie

Na ontvangst van de reactie van de indiener, geeft het bestuur een eindoordeel over de relevantie en kwaliteit. Zij doet dit op basis van de aanvraag, de beoordelingen van de referenten en reactie van de indiener op het kwaliteitsoordeel.  Vervolgens besluit het bestuur over toekenning van de subsidie.

Het bestuur brengt zijn besluit, met eventuele motivatie, ter kennis van de indiener.

Tijdpad

Indienen projectidee: 15 mei 2018

Advies van het bestuur van de SFAZ over uitwerking: 15 juni 2018

Indienen uitgewerkte voorstellen: 15 augustus 2018

Beoordeling door referenten van de kwaliteit van de voorstellen: 15 september 2018

Reactie op commentaar van referenten: 01 oktober 2018

Besluit over toekenning subsidie: uiterlijk 15 oktober 2018

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting Fonds Alledaagse Ziekten Janny Dekker. E-mail:  info@fondsalledaagseziekten.nl

Hanina Ajarai In: Algemeen Dagblad 13 december 2016

"Ik snap best dat weinig wetenschappers zin hebben om van een koortslip hun levenswerk te maken. Maar man, wat zullen veel mensen dankbaar zijn als er eindelijk een medicijn op de markt zou komen waarmee je voorgoed van het virus afkomt"